Instalacje przeciwpożarowe

Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe mają istotny wpływ na bezpieczeństwo obiektów i ich użytkowników. W zależności od rodzaju i wielkości budynku stosowanie niektórych zabezpieczeń jest obligatoryjnie wymagane przepisami przeciwpożarowymi.

Inter MS oferuje Państwu możliwość zabezpieczenia obiektów w dowolne, obecnie stosowane, urządzenia i instalacje przeciwpożarowe. Projektujemy i wykonujemy, konserwujemy i serwisujemy różne systemy.

OFERTA

SSP SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

Polon Alfa, Schrack, Esser, Siemens, Bosch,

ODDYMIANIE I ZAPOBIEGANIE ZADYMIENIU

Opis

DSO DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE

Opis

KD KONTROLA DOSTĘPU

Opis

SUG SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ SERWEROWNI

Opis

CCTV TERMOWIZJA

Opis

SYSTEMY DETEKCJI CO I LPG

Opis

OŚWIETLENIE AWARYJNO EWAKUACYJNE

Opis

PRZECIWPOŻAROWE WYŁĄCZNIKI PRĄDU

Opis

WYDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE

Opis

PRZECIWPOŻAROWE ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

Opis

PROJEKTY I EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWE

Opis

SERWIS KONSERWACJA 24/DOBĘ 7/TYDZIEŃ 12/ROK

Opis

Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo zgodne z aktualnymi przepisami prawa

PROJEKTY I DOKUMENTACJA

           Inter-MS świadczy usługi w zakresie opracowywania projektów instalacji przeciwpożarowych, sporządzania analiz zagrożenia pożarowego oraz ekspertyz stanu ochrony przeciwpożarowej.  Cała dokumentacja jest potwierdzona i uwiarygodniona przez rzeczoznawców zabezpieczeń pożarowych. Wykonujemy również Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
 • Art. 6 ust. 2 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. Ustaw z 2002 r. nr 147, poz. 1229) zobowiązuje autorów dokumentacji projektowej do zapewnienia jej zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej. Szczegóły tego obowiązku określił minister właściwy do spraw wewnętrznych w rozporządzeniu z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Wynika z niego, iż nie każdy projekt budowlany wymaga takiego uzgodnienia, lecz jedynie projekty dotyczące obiektu budowlanego, w stosunku do którego Państwowa Straż Pożarna, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do jego użytkowania. Uzgodnieniu podlegają także rozbudowy lub modernizacje obiektów albo kapitalne remonty, jeśli charakter lub rozmiar robót wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej.
 • Ponadto zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 30 ust. 3 Prawa budowlanego uzgodnieniom podlegają również projekty zagospodarowania działki lub terenu w przypadku budowy instalacji gazowej zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinny

Dobrze zadbamy o bezpieczeństwo Twoje i Twojego mienia. Ochronimy Twój dom i miejsce pracy.

SERWIS I KONSERWACJA SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

          Inter MS oferuje kompleksową usługę montażowo-serwisową systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, a obejmuje ona przeglądy techniczne, konserwację oraz naprawę urządzeń. Świadczymy dyspozycyjność serwisowo – interwencyjną przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Podpisujemy roczne lub wieloletnie umowy serwisowe.

          Posiadamy pozwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na transport, magazynowanie, instalację i demontaż urządzeń zawierających materiały promieniotwórcze.

          Systemy przeciwpożarowe muszą działać prawidłowo i być we właściwy sposób konserwowane. Producenci wymagają aby każdy element systemu był konserwowany przez uprawniony personel co najmniej raz w roku. Zaleca się jednak, aby ta konserwacja była wykonywana raz na kwartał po 25% całości systemu. Takie zalecenie powoduje, że przy każdorazowym przeglądzie, konserwator weryfikuje sprawność działania Centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru, sprawdza wydruki, sprawność akumulatorów itp. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

„…Obowiązek stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, są wymagane w:

 • budynkach handlowych lub wystawowych;
 • jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2;
 • teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 • kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 • budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
 • szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 • szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 • domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 • zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 • budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 • centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 • garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 • stacjach metra i stacjach kolei podziemnych
 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 • bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.”

Pomagamy na każdym etapie inwestycyjnym i wykonawczym. Integrujemy systemy ze wszystkimi istniejącymi instalacjami.

Kim jesteśmy

Inter-MS sp. z o.o. powstała w 1994 roku. Od początku swojego istnienia, firma działa w sektorze technologii teleinformatycznych i teletransmisyjnych obsługując klientów z całej Polski.

Inter-MS jest firmą produkcyjno–handlowo–usługową. Siedziba firmy znajduje się w Katowicach. Inter-MS posiada kompleksową ofertę, skierowaną zarówno do dużych Klientów z podstawowych sektorów gospodarczych, m.in. publicznego, finansowego, służb mundurowych, telekomunikacji i przemysłu, jak i średnich i małych firm oraz do Klientów Indywidualnych.

Firma koncentruje swoją aktywność w kilku obszarach:

 • Technologie budynkowe: projektowanie i wykonawstwo instalacji nisko prądowych.
 • Systemy sterujące: rozwiązania użytkowe, oparte na najnowszej technologii sterowników
 • Oprogramowanie: projektowanie i tworzenie oprogramowania, integrowanie dedykowanych systemów informatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz doradztwo w zakresie wdrażania i rozwoju aplikacji.
 • Usługi: doradztwo, szkolenia, serwis urządzeń i systemów, serwis serwerów, komputerów i osprzętu, IT outsourcing, usługi internetowe.

Firma występuję, jako główny dostawca lub wykonawca, bezpośrednio do Klienta końcowego. Świadczy również swoje usługi jako podwykonawca, przejmując odpowiedzialność za ściśle określony zakres prac.

Inter-MS w swoich działaniach koncentruje się na zapewnieniu prawidłowości całego cyklu życia każdego produktu dostarczanego Klientowi, poczynając od fazy projektowo – kosztorysowej, poprzez kompleksowe i całościowe wykonawstwo wraz z dostawą sprzętu, aż do odbioru końcowego zadania i świadczenia usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Naszym celem jest profesjonalna obsługa wszystkich Klientów. Z myślą o nich zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów, którzy wciąż doskonalą swoje umiejętności.

Doświadczenie, profesjonalizm oraz kreatywność pozwalają nam na zaoferowanie wszystkim Klientom optymalnych rozwiązań oraz niekonwencjonalnych alternatyw. Potrafimy zoptymalizować rozwiązanie techniczne oraz budżet każdej inwestycji. Firma i jej pracownicy posiadają wszystkie prawem wymagane zezwolenia i certyfikaty związane ze świadczoną przez nią aktywnością gospodarczą.

Mamy nadzieję, że przedstawione na naszej stronie informacje spotkają się z Państwa zainteresowaniem i pozwolą na znalezienie w nas wiarygodnego i doświadczonego partnera.

Misją firmy jest łączenie ludzi i dostarczanie im radości szerokim dostępem do morza informacji. W bezpośrednim znaczeniu kablami i przewodami, falami, technicznymi urządzeniami. Chcemy czynić świat szczęśliwszym i bogatszym.

Jesteśmy dla każdego, kto potrzebuje fachowego i rzetelnego wsparcia.

KONTAKT

INTER-MS Górny Śląsk Sp. z o.o.

ul. Warszawska 63a/1
40-010 Katowice

NIP: 634-10-06-225
REGON: 272318754
KRS: 0000152276
Sąd Rej.w Katowicach VIII Wydz.Gospodarczy
konto: ING o/K-ce 61 1050 1214 1000 0090 7194 7775

 • telefon: 048 32 3511750
 • fax: 048 32 3511765
 • mail: sekretariat@inter-ms.pl